۲۱بهمن/۹۶
تدریس خصوصی - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - avalinbash.com - فشیقهس ناخسخخسه - tadris khosoosi - فشیقهس ناخسخخسه - ئشایه ناخسقشره قخضشغثا شذشی - Mahdi Khosravi Roqayeh Abad -

راهنمای نرم افزار Take it Easy

مقدمه: این نرم افزار در جهت سهولت انجام متدها (متد اسپلایس و در آینده باقی متد ها) و همچنین برطرف کردن پاره ای از مشکلات گریبانگیر مهندسی محصول طراحی شده است. اگرچهبیشتر…