تدریس خصوصی - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - avalinbash.com - فشیقهس ناخسخخسه - tadris khosoosi - فشیقهس ناخسخخسه - ئشایه ناخسقشره قخضشغثا شذشی - Mahdi Khosravi Roqayeh Abad -

تب Password در نرم افزار مهندسی

این تب مربوط تغییر پسورد شما می باشد. در ابتدا پسورد مربوط به هر کاربر به صورت پیش فرض “۱۱۱۱” در نظر گرفته شده است. لازم است در اولین ورود، کاربر، رمز خود را عوض کند.

تب پسورد

پاسخ دهید