تمام نوشته های مهدی خسروی

About مهدی خسروی

اینجانب فارغ التحصیل کارشناسی ارشد کنترل از دانشگاه علم و صنعت تهران در سال 91 می باشم. در سال 88 مدرک کارشناسی الکترونیک را از مشهد گرفته ام. به مدت دو سال در مرکز تحقیقات دانشگاه صنعتی شریف به عنوان مسئول پروژه بومی سازی ABS خودرو مشغول به کار بودم. خوشبختانه خدمت نظام وظیفه را از طریق عضویت در بنیاد ملی نخبگان و با انجام پروژه تحقیقاتی راجع به پیل های سوختی دنبال کردم. در حال حاضر به عنوان مهندس R&D در شرکت تابان تابلو شرق به کار خود ادامه میدهم.

۱۹مهر/۹۷
تدریس خصوصی - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - avalinbash.com - فشیقهس ناخسخخسه - tadris khosoosi - فشیقهس ناخسخخسه - ئشایه ناخسقشره قخضشغثا شذشی - Mahdi Khosravi Roqayeh Abad -

اجرای ماکرو با باز شدن فایل اکسل به صورت اتومات

۱- چگونه می توان برنامه نوشته شده در اکسل را بصورت اتومات اجرا نمود؟ ۲- محل مناسب برای نوشته برنامه ماکرو در اکسل جهت اجرای اتومات برنامه ماکرو کجاست؟ آموزش: آیا تابیشتر…

۰۸مهر/۹۷
تدریس خصوصی - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - avalinbash.com - فشیقهس ناخسخخسه - tadris khosoosi - فشیقهس ناخسخخسه - ئشایه ناخسقشره قخضشغثا شذشی - Mahdi Khosravi Roqayeh Abad -

تبدیل خطوط برنامه به کامنت یا بالعکس در ماکرونویسی اکسل (VBA)

چگونه در VBA (ماکرونویسی اکسل) تعدادی از خطوط دلخواه برنامه را به کامنت تبدیل کنیم یا آنها را از حالت کامنت خارج نماییم. مراحل مربوط به comment و یا uncomment کردن خطوطبیشتر…