تمام نوشته های مهدی خسروی

About مهدی خسروی

اینجانب فارغ التحصیل کارشناسی ارشد کنترل از دانشگاه علم و صنعت تهران در سال 91 می باشم. در سال 88 مدرک کارشناسی الکترونیک را از مشهد گرفته ام. به مدت دو سال در مرکز تحقیقات دانشگاه صنعتی شریف به عنوان مسئول پروژه بومی سازی ABS خودرو مشغول به کار بودم. خوشبختانه خدمت نظام وظیفه را از طریق عضویت در بنیاد ملی نخبگان و با انجام پروژه تحقیقاتی راجع به پیل های سوختی دنبال کردم. در حال حاضر به عنوان مهندس R&D در شرکت تابان تابلو شرق به کار خود ادامه میدهم.

۱۱آذر/۹۷
تدریس خصوصی - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - avalinbash.com - فشیقهس ناخسخخسه - tadris khosoosi - فشیقهس ناخسخخسه - ئشایه ناخسقشره قخضشغثا شذشی - Mahdi Khosravi Roqayeh Abad -

تب Password در نرم افزار مهندسی

تب Password در نرم افزار مهندسی این تب مربوط تغییر پسورد شما می باشد. در ابتدا پسورد مربوط به هر کاربر به صورت پیش فرض “۱۱۱۱” در نظر گرفته شده است. لازمبیشتر…

۱۱آذر/۹۷
تدریس خصوصی - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - avalinbash.com - فشیقهس ناخسخخسه - tadris khosoosi - فشیقهس ناخسخخسه - ئشایه ناخسقشره قخضشغثا شذشی - Mahdi Khosravi Roqayeh Abad -

راهنمای نرم افزار مهندسی (Engineering Software)

نرم افزار جامع واحد مهندسی (Engineering Software) نرم افزار جامع واحد مهندسی (Engineering Software) که با آیکون مغزی که از آن نور ساتع می شود طراحی شده است مشمول کلیه ی فعالیتهایبیشتر…