تمام نوشته های مهدی خسروی

About مهدی خسروی

اینجانب فارغ التحصیل کارشناسی ارشد کنترل از دانشگاه علم و صنعت تهران در سال 91 می باشم. در سال 88 مدرک کارشناسی الکترونیک را از مشهد گرفته ام. به مدت دو سال در مرکز تحقیقات دانشگاه صنعتی شریف به عنوان مسئول پروژه بومی سازی ABS خودرو مشغول به کار بودم. خوشبختانه خدمت نظام وظیفه را از طریق عضویت در بنیاد ملی نخبگان و با انجام پروژه تحقیقاتی راجع به پیل های سوختی دنبال کردم. در حال حاضر به عنوان مهندس R&D در شرکت تابان تابلو شرق به کار خود ادامه میدهم.

۰۳مرداد/۹۷
تدریس خصوصی - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - avalinbash.com - فشیقهس ناخسخخسه - tadris khosoosi - فشیقهس ناخسخخسه - ئشایه ناخسقشره قخضشغثا شذشی - Mahdi Khosravi Roqayeh Abad -

نوشتن در text file با لبویو

در این مطلب می خوانیم….. ۱- چطور داده های برنامه ی خود در لبویو را به صورت آنلاین (در حال اجرای برنامه) در یک فایل متنی ذخیره کنیم. ۲- چگونه می توانبیشتر…

۰۲مرداد/۹۷
تدریس خصوصی - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - avalinbash.com - فشیقهس ناخسخخسه - tadris khosoosi - فشیقهس ناخسخخسه - ئشایه ناخسقشره قخضشغثا شذشی - Mahdi Khosravi Roqayeh Abad -

چگونه با کمک لبویو داده های یک فایل متنی (text) را بخوانیم؟

در این مطلب می خوانیم….. ۱- نحوه ی خواندن فایل های متنی با کمک لبویو ۲- چگونه متن یک فایل text را با لبویو تحلیل کنیم؟ ۳- چگونه ورودی های لبویو رابیشتر…