تمام نوشته های مهدی خسروی

About مهدی خسروی

اینجانب فارغ التحصیل کارشناسی ارشد کنترل از دانشگاه علم و صنعت تهران در سال 91 می باشم. در سال 88 مدرک کارشناسی الکترونیک را از مشهد گرفته ام. به مدت دو سال در مرکز تحقیقات دانشگاه صنعتی شریف به عنوان مسئول پروژه بومی سازی ABS خودرو مشغول به کار بودم. خوشبختانه خدمت نظام وظیفه را از طریق عضویت در بنیاد ملی نخبگان و با انجام پروژه تحقیقاتی راجع به پیل های سوختی دنبال کردم. در حال حاضر به عنوان مهندس R&D در شرکت تابان تابلو شرق به کار خود ادامه میدهم.

۰۱مهر/۹۴
انجام-پروژه-های-دانشجویی

فعالیتهای ما

تدریس خصوصی گروه آموزشی مهر (اولین باش)با همراهی اساتید و نخبگان علمی، حلال مشکلات شماست.   تدریس خصوصی دروس پیش دانشگاهی، دبیرستان، راهنمایی و دبستان ریاضی، هندسه، فیزیک، شیمی، هندسه تحليلي، جبربیشتر…