۰۷خرداد/۹۸
تدریس خصوصی - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - avalinbash.com - فشیقهس ناخسخخسه - tadris khosoosi - فشیقهس ناخسخخسه - ئشایه ناخسقشره قخضشغثا شذشی - Mahdi Khosravi Roqayeh Abad -

پردازش تصویر Image Processing Ni Vision concepts Manual

این مقاله حاوی نکات مهم آموزش مفاهیم مربوط به پردازش تصویر در Ni Vision می باشد. Digital Image: یک تصویر، آرایه ای دو بعدی از مقادیریست که شدت نور را نمایش میبیشتر…

۰۴اسفند/۹۷
تدریس خصوصی - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - avalinbash.com - فشیقهس ناخسخخسه - tadris khosoosi - فشیقهس ناخسخخسه - ئشایه ناخسقشره قخضشغثا شذشی - Mahdi Khosravi Roqayeh Abad -

بررسی PID Controller و توابع مربوط به آنها در نرم افزار لبویو

  ۱-              بررسی PID Controller و توابع مربوط به آن ۱-۱-                              بررسی حلقه Control & Simulation ۱-۲-         بررسی Timed loop ۱-۳-              طراحی PID و مثالهای مربوطه ۱-۴-                              عملکرد تابع Simulation Time ۱-۵-                              بیشتر…