۰۲تیر/۹۸
تدریس خصوصی - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - avalinbash.com - فشیقهس ناخسخخسه - tadris khosoosi - فشیقهس ناخسخخسه - ئشایه ناخسقشره قخضشغثا شذشی - Mahdi Khosravi Roqayeh Abad -

یافتن اعداد اول (Prime Number) با پایتون

در این مطلب می خوانیم….. ۱- عدد اول چیست؟ ۲- برنامه نویسی با پایتون و یافتن اعداد اول ۳- نمونه برنامه پایتون مربوط به یافتن اعداد اول آموزش: عدد اول عددی طبیعیبیشتر…