۰۲تیر/۹۸
تدریس خصوصی - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - avalinbash.com - فشیقهس ناخسخخسه - tadris khosoosi - فشیقهس ناخسخخسه - ئشایه ناخسقشره قخضشغثا شذشی - Mahdi Khosravi Roqayeh Abad -

یافتن اعداد اول (Prime Number) با پایتون

در این مطلب می خوانیم….. ۱- عدد اول چیست؟ ۲- برنامه نویسی با پایتون و یافتن اعداد اول ۳- نمونه برنامه پایتون مربوط به یافتن اعداد اول آموزش: عدد اول عددی طبیعیبیشتر…

۳۰خرداد/۹۸
تدریس خصوصی - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - avalinbash.com - فشیقهس ناخسخخسه - tadris khosoosi - فشیقهس ناخسخخسه - ئشایه ناخسقشره قخضشغثا شذشی - Mahdi Khosravi Roqayeh Abad -

نمونه mfile مربوط به محاسبه دترمینان بدون استفاده از دستور det در متلب

در این مطلب می خوانیم….. ۱- دترمینان را چگونه محاسبه کنیم؟ ۲- محاسبه ماتریس کهاد چگونه می باشد؟ ۳- نحوه ی بدست آوردن ماتریس همسازه به چه صورت می باشد؟ ۴- بدستبیشتر…