۲۴دی/۹۶
تدریس خصوصی - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - avalinbash.com - فشیقهس ناخسخخسه - tadris khosoosi - فشیقهس ناخسخخسه - ئشایه ناخسقشره قخضشغثا شذشی - Mahdi Khosravi Roqayeh Abad -

اضافه کردن تب Developer به اکسل

اضافه کردن تب  Developer به اکسل قبل از اینکه برنامه نویسی در  اکسل را شروع کنیم باید  مقدمات و تشریفات اینکار را انجام دهیم. برای اینکار لازم  است که تغییری جزیی دربیشتر…

۰۱مرداد/۹۶
تدریس خصوصی - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - avalinbash.com - فشیقهس ناخسخخسه - tadris khosoosi - فشیقهس ناخسخخسه - ئشایه ناخسقشره قخضشغثا شذشی - Mahdi Khosravi Roqayeh Abad -

آرایه ها در نرم افزار لبویو

آرایه ها: یک آرایه ممکن است یک یا چند بعد و در هر بعد حداکثر ۲ به توان ۳۱ مولفه داشته باشد. یک مولفه ی آرایه نیز ممکن است هر نوع دادهبیشتر…