انجمن پتروشیمی ایالات متحده

انجمن پتروشیمی ایالات متحده (API1)  در زمینه های مختلف مانند لوله کشی ،مخازن ،اتصالات و شير آلات استاندارد های دارد. كه مهمترين آنها به شرح زير مي باشد.

ردیف شماره استاندارد دانلود و خرید
۱
API SPEC 6FC-2009-03
کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .
۲
 API SPEC 6FD-1995(R2013)
کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .
۳
API SPEC 7-1 1st Ed 2006
کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .
۴
API SPEC 7-1 1st Ed 2006
کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .
۵
API STD 609-2009-10
کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .
۶
API Standard 600 13th Ed. Jan. 2015 Steel Gate Valves—Flanged and Butt-welding Ends, Bolte
کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .
۷
API Standard 602 10th May 2015 Gate, Globe, and Check Valves for Sizes DN 100 (NPS 4) and Smalle
کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .
۸
 API TR 938 C-2011 Use of Duplex Stainless Steels
کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .
۹

 API-Flange-6A-version (2)

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .
۱۰  API_607_2016_7th_Edition_Fire_Test (2)

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

 ادامه خرید استاندارد انجمن پتروشیمی ایالات متحده ==>>

در صورت مشکل داشتن در دانلود بعد از خرید می توانید با ارسال مشخصات و یا ارسال رسید پرداخت خود توسط ایمیل و شماره تلفن زیر با مدیریت سایت ارتباط برقرار کنید.

ایمیل:  تدریس خصوصی ریاضی در تهران - jnvds ow,wd vdhqd nv jivhk -  تدریس خصوصی ریاضی در پردیس - jnvds ow,wd vdhqd nv \vnds - تدریس خصوصی ریاضی در بیرجند - jnvds ow,wd vdhqd nv fdv[kn - تدریس خصوصی در پردیس - jnvds ow,wd nv \vnds -  تدریس خصوصی در تهران - jnvds ow,wd nv jivhk - تدریس خصوصی در بیرجند - jnvds ow,wd nv fdv[kn - دبیربوک - nfdvf,; - دبیر بوک - nfdv f,; - dabirbook - یشذهقذخخن - dabirbook.com - یشذهقذخخن.زخئ - استاد بانک - hsjhn fhk;- استادبانک - hsjhnfhk; - ostadbank - خسفشیذشدن - ostadbank.com - خسفشیذشدن.زخئ - استادسلام - hsjhnsghl - استاد سلام - hsjhn sghl - خسفشیسشمشئ - ostadsalam- خسفشیسشمشئ.زخئ - ostadsalam.com - فثشزاهدل_هقشدئخیشقثس.زخئ - teaching.iranmodares.com - ایران مدرس - hdvhk lnvs - ایران تیچینگ - hdvhk jd]dk' - هقشدفثشزاهدل - iranteaching - موسسه تدریس خصوصی ماهان سپاهان - l,ssi jnvds ow,wd lhihk s\hihk - فشیقهس20 - tadris20 - تخت سبز - joj sfc -  فشنافثسشذظ - takhtesabz - تدریس چی - jnvds ]d - فشیقهسزاه - tadrischi - ایران دبیر - hdvhk nfdv - هقشدیشذهق - irandabir - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - h,gdk fha - lind osv,d vrdi Hfhn - شرشمهدذشسا.زخئ - شرشمهدذشسا - ئشایه ناخسقشره قخضشغث شذشی - ئشایه ناخسقشره قخلاشغث شذشی - Avalinbash.com - Mahdi Khosravi Roqaye Abad - Mahdi Khosravi Roghaye Abad -  تدریس خصوصی ریاضی در تهران - jnvds ow,wd vdhqd nv jivhk -  تدریس خصوصی ریاضی در پردیس - jnvds ow,wd vdhqd nv \vnds - تدریس خصوصی ریاضی در بیرجند - jnvds ow,wd vdhqd nv fdv[kn - تدریس خصوصی در پردیس - jnvds ow,wd nv \vnds -  تدریس خصوصی در تهران - jnvds ow,wd nv jivhk - تدریس خصوصی در بیرجند - jnvds ow,wd nv fdv[kn - دبیربوک - nfdvf,; - دبیر بوک - nfdv f,; - dabirbook - یشذهقذخخن - dabirbook.com - یشذهقذخخن.زخئ - استاد بانک - hsjhn fhk;- استادبانک - hsjhnfhk; - ostadbank - خسفشیذشدن - ostadbank.com - خسفشیذشدن.زخئ - استادسلام - hsjhnsghl - استاد سلام - hsjhn sghl - خسفشیسشمشئ - ostadsalam- خسفشیسشمشئ.زخئ - ostadsalam.com - فثشزاهدل_هقشدئخیشقثس.زخئ - teaching.iranmodares.com - ایران مدرس - hdvhk lnvs - ایران تیچینگ - hdvhk jd]dk' - هقشدفثشزاهدل - iranteaching - موسسه تدریس خصوصی ماهان سپاهان - l,ssi jnvds ow,wd lhihk s\hihk - فشیقهس20 - tadris20 - تخت سبز - joj sfc -  فشنافثسشذظ - takhtesabz - تدریس چی - jnvds ]d - فشیقهسزاه - tadrischi - ایران دبیر - hdvhk nfdv - هقشدیشذهق - irandabir - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - h,gdk fha - lind osv,d vrdi Hfhn - شرشمهدذشسا.زخئ - شرشمهدذشسا - ئشایه ناخسقشره قخضشغث شذشی - ئشایه ناخسقشره قخلاشغث شذشی - Avalinbash.com - Mahdi Khosravi Roqaye Abad - Mahdi Khosravi Roghaye Abad -  تدریس خصوصی ریاضی در تهران - jnvds ow,wd vdhqd nv jivhk -  تدریس خصوصی ریاضی در پردیس - jnvds ow,wd vdhqd nv \vnds - تدریس خصوصی ریاضی در بیرجند - jnvds ow,wd vdhqd nv fdv[kn - تدریس خصوصی در پردیس - jnvds ow,wd nv \vnds -  تدریس خصوصی در تهران - jnvds ow,wd nv jivhk - تدریس خصوصی در بیرجند - jnvds ow,wd nv fdv[kn - دبیربوک - nfdvf,; - دبیر بوک - nfdv f,; - dabirbook - یشذهقذخخن - dabirbook.com - یشذهقذخخن.زخئ - استاد بانک - hsjhn fhk;- استادبانک - hsjhnfhk; - ostadbank - خسفشیذشدن - ostadbank.com - خسفشیذشدن.زخئ - استادسلام - hsjhnsghl - استاد سلام - hsjhn sghl - خسفشیسشمشئ - ostadsalam- خسفشیسشمشئ.زخئ - ostadsalam.com - فثشزاهدل_هقشدئخیشقثس.زخئ - teaching.iranmodares.com - ایران مدرس - hdvhk lnvs - ایران تیچینگ - hdvhk jd]dk' - هقشدفثشزاهدل - iranteaching - موسسه تدریس خصوصی ماهان سپاهان - l,ssi jnvds ow,wd lhihk s\hihk - فشیقهس20 - tadris20 - تخت سبز - joj sfc -  فشنافثسشذظ - takhtesabz - تدریس چی - jnvds ]d - فشیقهسزاه - tadrischi - ایران دبیر - hdvhk nfdv - هقشدیشذهق - irandabir - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - h,gdk fha - lind osv,d vrdi Hfhn - شرشمهدذشسا.زخئ - شرشمهدذشسا - ئشایه ناخسقشره قخضشغث شذشی - ئشایه ناخسقشره قخلاشغث شذشی - Avalinbash.com - Mahdi Khosravi Roqaye Abad - Mahdi Khosravi Roghaye Abad -  تدریس خصوصی ریاضی در تهران - jnvds ow,wd vdhqd nv jivhk -  تدریس خصوصی ریاضی در پردیس - jnvds ow,wd vdhqd nv \vnds - تدریس خصوصی ریاضی در بیرجند - jnvds ow,wd vdhqd nv fdv[kn - تدریس خصوصی در پردیس - jnvds ow,wd nv \vnds -  تدریس خصوصی در تهران - jnvds ow,wd nv jivhk - تدریس خصوصی در بیرجند - jnvds ow,wd nv fdv[kn - دبیربوک - nfdvf,; - دبیر بوک - nfdv f,; - dabirbook - یشذهقذخخن - dabirbook.com - یشذهقذخخن.زخئ - استاد بانک - hsjhn fhk;- استادبانک - hsjhnfhk; - ostadbank - خسفشیذشدن - ostadbank.com - خسفشیذشدن.زخئ - استادسلام - hsjhnsghl - استاد سلام - hsjhn sghl - خسفشیسشمشئ - ostadsalam- خسفشیسشمشئ.زخئ - ostadsalam.com - فثشزاهدل_هقشدئخیشقثس.زخئ - teaching.iranmodares.com - ایران مدرس - hdvhk lnvs - ایران تیچینگ - hdvhk jd]dk' - هقشدفثشزاهدل - iranteaching - موسسه تدریس خصوصی ماهان سپاهان - l,ssi jnvds ow,wd lhihk s\hihk - فشیقهس20 - tadris20 - تخت سبز - joj sfc -  فشنافثسشذظ - takhtesabz - تدریس چی - jnvds ]d - فشیقهسزاه - tadrischi - ایران دبیر - hdvhk nfdv - هقشدیشذهق - irandabir - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - h,gdk fha - lind osv,d vrdi Hfhn - شرشمهدذشسا.زخئ - شرشمهدذشسا - ئشایه ناخسقشره قخضشغث شذشی - ئشایه ناخسقشره قخلاشغث شذشی - Avalinbash.com - Mahdi Khosravi Roqaye Abad - Mahdi Khosravi Roghaye Abad -  تدریس خصوصی ریاضی در تهران - jnvds ow,wd vdhqd nv jivhk -  تدریس خصوصی ریاضی در پردیس - jnvds ow,wd vdhqd nv \vnds - تدریس خصوصی ریاضی در بیرجند - jnvds ow,wd vdhqd nv fdv[kn - تدریس خصوصی در پردیس - jnvds ow,wd nv \vnds -  تدریس خصوصی در تهران - jnvds ow,wd nv jivhk - تدریس خصوصی در بیرجند - jnvds ow,wd nv fdv[kn - دبیربوک - nfdvf,; - دبیر بوک - nfdv f,; - dabirbook - یشذهقذخخن - dabirbook.com - یشذهقذخخن.زخئ - استاد بانک - hsjhn fhk;- استادبانک - hsjhnfhk; - ostadbank - خسفشیذشدن - ostadbank.com - خسفشیذشدن.زخئ - استادسلام - hsjhnsghl - استاد سلام - hsjhn sghl - خسفشیسشمشئ - ostadsalam- خسفشیسشمشئ.زخئ - ostadsalam.com - فثشزاهدل_هقشدئخیشقثس.زخئ - teaching.iranmodares.com - ایران مدرس - hdvhk lnvs - ایران تیچینگ - hdvhk jd]dk' - هقشدفثشزاهدل - iranteaching - موسسه تدریس خصوصی ماهان سپاهان - l,ssi jnvds ow,wd lhihk s\hihk - فشیقهس20 - tadris20 - تخت سبز - joj sfc -  فشنافثسشذظ - takhtesabz - تدریس چی - jnvds ]d - فشیقهسزاه - tadrischi - ایران دبیر - hdvhk nfdv - هقشدیشذهق - irandabir - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - h,gdk fha - lind osv,d vrdi Hfhn - شرشمهدذشسا.زخئ - شرشمهدذشسا - ئشایه ناخسقشره قخضشغث شذشی - ئشایه ناخسقشره قخلاشغث شذشی - Avalinbash.com - Mahdi Khosravi Roqaye Abad - Mahdi Khosravi Roghaye Abad - 

شماره تلفن: ۳۹۲۴ ۸۳۳ ۰۹۱۲

۲-   بخش هايي از API كه داراي كاربرد بيشتري هستند.

 

۲API 1104

در مورد جوشكاري خطوط لوله و اتصالات مرتبط با آنها توضيح داده است. هدف از تدوين استاندارد API 1104 ارزيابي جوشكاري مربوط به خطوط لوله مي باشد. در واقع در اين استاندارد به بررسي عيوب جوش، آزمايش هاي لازم و ارزيابي كلي جوش مي پردازد.در واقع مي توان گفت كه API 1104 شبيه ASME IX مي باشد با اين تفاوت كه معيار هاي پذيرش آنها با يكديگر فرق مي كند . همچنين ASME IX در اين زمينه از API 1104 كامل تر مي باشد.

 ۲-۲ : API 620 و API 650 :

در استاندارد هاي API 620 و API 650 نحوه طراحي ، ساخت و بازرسي از مخازن ذخيره بيان شده است.

شكل كلي يك مخزن ذخيره در زير نشان داده شده است براي ساخت اين مخازن ابتدا ورق هايي مستطيل شكل با ابعاد مورد نظر تهيه و سپس با توجه به موارد قيد شده در استاندارد هاي API 620 و API 650 مونتاژ و جوشكاري آنها انجام ميگردد.

                                     storage tank api 620,api650

                        شكل ۷ : نمونه اي از يك مخزن ذخيره

 ۲-۳ : API 653

API 653 استاندارد مربوط به تعمير و نگهداري مخازن ذخيره مي باشد. بعد از نصب و شروع بهره برداري امكان معيوب شدن قسمت هاي مختلف مخازن وجود دارد كه جهت تعمير و روش هاي بازرسي از موارد مذكور به API 653 مراجعه مي شود.

۲-۴ : API 6D :

استاندارد قيد شده در بند ۲-۴ ، استاندارد ساخت شير آلات مي باشد. شير آلات ۱ داراي انواع مختلفي مي باشند. كه در API 6D به نحوه ساخت ، بازرسي و آزمايش هاي لازم براي هر مورد اشاره كرده است.

                 industrial valve api 6d

شكل ۸ : نمونه اي از شير آلات

البته استاندارد ASME B16.34 نيز در مورد شير آلات مي باشد و تشابه زيادي با API 6D دارد.

۲-۵ : API 6Fa و API 607

در برخي موارد براي شير آلات نياز به آزمايش هاي بيشتري مي باشد. در واقع در استاندارد هاي API6Fa و API 607 آزمايش هاي لازم براي حالت Fire Safe1 مشخص مي كند.

۲-۶ API 6A

استاندارد مذكور مربوط به متريال و ساخت اقلام سرچاهي اعم از فلنج، اتصالات و شير آلات مي باشد. استاندارد API 6A وجه تشابه زيادي با استاندارد هاي

۱۶٫۳۴ API 6D, ASME 16.5,ASME  و … دارد با اين تفاوت كه نسبت با رعايت موارد بازرسي حالت هاي سختگيرانه تري را اعمال مي كند.

۲-۷ :API 570

در مورد روش هاي  تعمير و نكهداري و بازرسي Piping  در صنايع مختلف مي باشد.

۲-۸ API 510

در مورد تعمير و نگهداري و بازرسي ۲  Pressure Vesselدر صنايع نفت، گاز و پتروشيمي مي باشد.

۱-ضد آتش بودن شير آلات ( بعد از آتش سوزي احتمالي نيز امكان باز و بسته كردن شير وجود داشته باشد.)

۲- ظروف تحت فشار

  ۲-۹ API 5L

استاندارد ساخت و متريال لوله هايي از جنس فولاد كربني هستند. لوله هايي كه تحت استاندارد

API 5L هستند در جدول  زير قيد شده اند.

               جدول ۷ : لوله هايي كه استاندارد آنها API 5L مي باشد.

       

۳-    ساير استاندارد هاي API

  ۴-   ساير استاندارد هاي API:

استاندارد هاي API در حالت كلي به Spec1 ، STD2 ، وRP 3   و Bull4  تقسيم بندي مي شوندمعمولا” بخش Spec آن شناخته تر مي باشد.

۴-۱ بخش Spec از API

API 2B   Specification for the Fabrication of Structural Steel Pipe

API 5LC : Specification for CRA Line Pipe

API 6F :Specification for Fire Test for Valves with Automatic Backseats

API. 15HR: Specification for High Pressure Fiberglass Line Pipe

API 15LE :Specification for Polyethylene Line Pipe (PE)

API 15LR: Specification for Low Pressure Fiberglass Line Pipe

API 5B: Specification for Threading, Gauging, and Thread Inspection of Casing, Tubing, and Line Pipe Threads; Thirteenth

API 6FA: Specification for Fire Test for Valves Spec. 6B-92 API specification for Fire Test for End

Connections

API 6FC: Specification for Fire Test for Valve switch Automatic Backseats

API 6FD: Specification for Fire Test for Check Valves

API 14A: Specification for Subsurface Safety Valve Equipment

API. 14D: Specification for Wellhead Surface Safety Valves and Underwater Safety Valves for Offshore Service

 ۴-۲ بخش STD

Std. 526-95 Flanged Steel Pressure-Relief Valves Seat

Std. 527-91 Seat Tightness of Pressure Relief Valves

Std. 594-91 Wafer and Wafer-Lug Check Valves

Std. 598-90 Valve Inspection and Testing

Std. 599-94 Metal Plug Valves—Flanged and Welding End

Std. 600-91 Steel Gate Valves—Flanged and Butt-Welding Ends

Std. 602-93 Compact Steel Gate Valves—Flanged,Threaded, Welding, and Extended Body Ends

Std. 603-91 Class 150, Cast, Corrosion-Resistant,Flanged-End Gate alves

Std. 607-93 Fire Test for Soft-Seated QuarterTurn Valves

Std. 608-95 Metal Ball Valves—Flanged, Threadedand Welding Ends

Std. 609-91 Lug and Wafer Type Butterfly Valves

Std. 1104-94 Welding of Pipelines and Related Facilities;

  ۴-۳ بخش RP از API

RP 5A3 Recommended Practice on ThreadedCompounds for Casing, Tubing, and Line Pipe

RP 5A5-97 Recommended Practice for Field Inspectionof New Casing, Tubing, andPlain-End Drill Pipe

RP 5B1-96 Recommended Practice for Gaugingand Inspection of Casing, Tubing, andLine Pipe Threads

RP 5L1-96 Recommended Practice for Railroad Transportation of Line Pipe

RP 5L2-87 Recommended Practice for InternalCoating of Line Pipe for Noncorrosive Gas Transmission Service

RP 5L3-96 Recommended Practice for Conducting Drop-Weight Tear Tests on Line Pipe

RP 51-5-75 Recommended Practice for MarineTransportation of Line Pipe; FirstEdition

RP 5L6-79 Recommended Practice for Transportationof Line Pipe on Inland Waterways;First Edition

RP 5L7-88 Recommended Practices for Unprimed Internal Fusion Bonded Epoxy Coating of Line Pipe

RP 5L8-96 Recommended Practice for Field Inspection of New Line Pipe

RP 6G-82 Recommended Practice for Through Flowline (TFL) Pump Down Systems

RP 1OE-94 Recommended Practice for Applicationof Cement Lining to Steel Tubular Goods, Handling, Installation, andJoining; Third Edition ISO 10409

RP 11V7-90 Recommended Practice for Repair,Testing, and Setting Gas Lift Valves;First Edition

RP 15TL4-93 Recommended Practice for Care andUse Fiberglass Tubulars RP 17B-88 Recommended Practice for FlexiblePipe

RP 520 PTI-93 Recommended Practice for Sizing, Selection,and Installation of Pressure-Relieving Devices in Refineries, PartI—Sizing and Selection

RP 520 PT II 94 Recommended Practice Sizing, Selection, and Installation of Pressure-Relieving

Devices in Refineries, Part II—Installation

RP 574-90 Inspection of Piping, Tubing, Valves,and Fittings; First Edition (ReplacesGuide for Inspection of RefineryEquipment Chapter XI)