۱۳آبان/۹۴
تدریس خصوصی - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - avalinbash.com - فشیقهس ناخسخخسه - tadris khosoosi - فشیقهس ناخسخخسه - ئشایه ناخسقشره قخضشغثا شذشی - Mahdi Khosravi Roqayeh Abad -

تدریس خصوصی هندسه در بیرجند

تدریس خصوصی  هندسه توسط اساتید مجرب و نخبگان علمی کشور در تخصص ماست. هندسه(۱) هندسه (۲)     هندسه تحلیلی و جبر خطی   کلاسهای تدریس خصوصی درس هندسه در کلیه مقاطع تحصیلی در منزل دانش آموزبیشتر…

۱۳آبان/۹۴
تدریس خصوصی - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - avalinbash.com - فشیقهس ناخسخخسه - tadris khosoosi - فشیقهس ناخسخخسه - ئشایه ناخسقشره قخضشغثا شذشی - Mahdi Khosravi Roqayeh Abad -

تدریس خصوصی فیزیک پیش دانشگاهی در بیرجند

تدریس خصوصی فیزیک پیش دانشگاهی (رشته ریاضی فیزیک) توسط اساتید مجرب و نخبگان علمی کشور در تخصص ماست. کد کتاب: ۲۹۳/۲ سال تحصیلی: ۹۴-۹۵ دوره تحصیلی: پیش دانشگاهی رشته: ریاضی فیزیک دریافتبیشتر…