۱۳آبان/۹۴
تدریس خصوصی - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - avalinbash.com - فشیقهس ناخسخخسه - tadris khosoosi - فشیقهس ناخسخخسه - ئشایه ناخسقشره قخضشغثا شذشی - Mahdi Khosravi Roqayeh Abad -

فیزیک سوم دبیرستان (رشته ریاضی فیزیک) در بیرجند

تدریس خصوصی فیزیک سوم دبیرستان (رشته ریاضی فیزیک) توسط اساتید مجرب و نخبگان علمی کشور در تخصص ماست. کد کتاب: ۲۵۶/۴ سال تحصیلی: ۹۴-۹۵ دوره تحصیلی: دوره آموزش متوسطه›متوسطه نظری›ریاضی فیزیک›سال سومبیشتر…

۱۳آبان/۹۴
تدریس خصوصی - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - avalinbash.com - فشیقهس ناخسخخسه - tadris khosoosi - فشیقهس ناخسخخسه - ئشایه ناخسقشره قخضشغثا شذشی - Mahdi Khosravi Roqayeh Abad -

فیزیک دوم دبیرستان (رشته ریاضی فیزیک) در بیرجند

تدریس خصوصی فیزیک دوم دبیرستان (رشته ریاضی فیزیک) توسط اساتید مجرب و نخبگان علمی کشور در تخصص ماست. کد کتاب: ۲۲۶/۲ سال تحصیلی: ۹۴-۹۵ دوره تحصیلی: دوره آموزش متوسطه›متوسطه نظری›ریاضی فیزیک›سال دوم دورهبیشتر…