۰۷آبان/۹۴
Studious female high school student

فیزیک سوم دبیرستان (رشته ریاضی فیزیک)

تدریس خصوصی فیزیک سوم دبیرستان (رشته ریاضی فیزیک) توسط اساتید مجرب و نخبگان علمی کشور در تخصص ماست. کد کتاب: ۲۵۶/۴ سال تحصیلی: ۹۴-۹۵ دوره تحصیلی: دوره آموزش متوسطه›متوسطه نظری›ریاضی فیزیک›سال سومبیشتر…

۰۷آبان/۹۴
انجام-پروژه-های-دانشجویی

فیزیک دوم دبیرستان (رشته ریاضی فیزیک)

تدریس خصوصی فیزیک دوم دبیرستان (رشته ریاضی فیزیک) توسط اساتید مجرب و نخبگان علمی کشور در تخصص ماست. کد کتاب: ۲۲۶/۲ سال تحصیلی: ۹۴-۹۵ دوره تحصیلی: دوره آموزش متوسطه›متوسطه نظری›ریاضی فیزیک›سال دوم دورهبیشتر…