۰۷آبان/۹۴
انجام-پروژه-های-دانشجویی

فیزیک دوم دبیرستان (رشته ریاضی فیزیک)

تدریس خصوصی فیزیک دوم دبیرستان (رشته ریاضی فیزیک) توسط اساتید مجرب و نخبگان علمی کشور در تخصص ماست. کد کتاب: ۲۲۶/۲ سال تحصیلی: ۹۴-۹۵ دوره تحصیلی: دوره آموزش متوسطه›متوسطه نظری›ریاضی فیزیک›سال دوم دورهبیشتر…

۰۷آبان/۹۴
Studious female high school student

تدریس خصوصی ریاضی

تدریس خصوصی ریاضی ابتدایی تا دکتری توسط اساتید مجرب و نخبگان علمی کشور در تخصص ماست. تدریس خصوصی ریاضی پیش-دانشگاهی تدریس خصوصی ریاضی دانشگاه     تدریس خصوصی ریاضی دوم دبیرستان تدریسبیشتر…