۱۰آذر/۹۷
تدریس خصوصی - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - avalinbash.com - فشیقهس ناخسخخسه - tadris khosoosi - فشیقهس ناخسخخسه - ئشایه ناخسقشره قخضشغثا شذشی - Mahdi Khosravi Roqayeh Abad -

تغییر مشخصات یک متن در نرم افزار لبویو

در این مطلب می خوانیم….. ۱- چگونه در نرم افزار متلب یک متن را بر روی یک تصویر بنویسیم. ۲- تغییر فونت و سایز یک متن در نرم افزار لبویو چگونه بابیشتر…

۰۷آذر/۹۷
تدریس خصوصی - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - avalinbash.com - فشیقهس ناخسخخسه - tadris khosoosi - فشیقهس ناخسخخسه - ئشایه ناخسقشره قخضشغثا شذشی - Mahdi Khosravi Roqayeh Abad -

حذف تکراری ها از یک آرایه در لبویو

در این مطلب می خوانیم….. ۱- چگونه عناصر تکراری را از یک آرایه یک بعدی در نرم افزار لبویو حذف کنیم. آموزش: ممکن است یک آرایه یک بعدی داشته باشید که تعدادیبیشتر…