۲۴آذر/۹۷
تدریس خصوصی - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - avalinbash.com - فشیقهس ناخسخخسه - tadris khosoosi - فشیقهس ناخسخخسه - ئشایه ناخسقشره قخضشغثا شذشی - Mahdi Khosravi Roqayeh Abad -

عمودی کردن متن در نرم افزار لبویو (LabVIEW)

در این مطلب می خوانیم….. ۱- چگونه شکل یک متن را در نرم افزار لبویو تغییر دهیم. ۲- چگونه در نرم افزار لبویو یک متن را به حالت عمودی تغییر دهیم. ۳-بیشتر…

۱۱آذر/۹۷
تدریس خصوصی - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - avalinbash.com - فشیقهس ناخسخخسه - tadris khosoosi - فشیقهس ناخسخخسه - ئشایه ناخسقشره قخضشغثا شذشی - Mahdi Khosravi Roqayeh Abad -

تب Password در نرم افزار مهندسی

تب Password در نرم افزار مهندسی این تب مربوط تغییر پسورد شما می باشد. در ابتدا پسورد مربوط به هر کاربر به صورت پیش فرض “۱۱۱۱” در نظر گرفته شده است. لازمبیشتر…