۰۴اسفند/۹۷
تدریس خصوصی - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - avalinbash.com - فشیقهس ناخسخخسه - tadris khosoosi - فشیقهس ناخسخخسه - ئشایه ناخسقشره قخضشغثا شذشی - Mahdi Khosravi Roqayeh Abad -

بررسی PID Controller و توابع مربوط به آنها در نرم افزار لبویو

  ۱-              بررسی PID Controller و توابع مربوط به آن ۱-۱-                              بررسی حلقه Control & Simulation ۱-۲-         بررسی Timed loop ۱-۳-              طراحی PID و مثالهای مربوطه ۱-۴-                              عملکرد تابع Simulation Time ۱-۵-                              بیشتر…

۲۵دی/۹۷
تدریس خصوصی - اولین باش - مهدی خسروی رقیه آباد - avalinbash.com - فشیقهس ناخسخخسه - tadris khosoosi - فشیقهس ناخسخخسه - ئشایه ناخسقشره قخضشغثا شذشی - Mahdi Khosravi Roqayeh Abad -

دانلود تولکیت PID در نرم افزار لبویو

کنترل کننده PID و طرز کار آن کنترل کننده PID در سراسر جهان پذیرفته‌شده است و پرکاربردترین کنترل کننده در کاربردهای صنعتی است، چون‌که کنترل کننده PID ساده است، پایداری خوب وبیشتر…